ดนตรี

การผสมวงดนตรีไทย

ให้นักเรียนสังเกตภาพวงดนตรีต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม

วงดนตรีในภาพประกอบด้วยเคื่องดนตรีจำนวนกี่ชิ้นได้แก่

วงดนตรีนี้ประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทใด

เครื่องดนตรีที่ทำหน้าที่ทำจังหวะคือเครื่องดนตรีใด และหน้าที่ทำทำนองคือเครื่องดนตรีใด

เครื่องดนตรีในภาพมีอะไรบ้าง และมีเสียงลักษณะอย่างไร

นักเรียนคิดว่าถ้าใช้เครื่องดนตรีวงนี้บรรเลงประกอบการแสดงโขนในฉากที่มีการต่อสู้กันจะต้องใช้เครื่องดนตรีชนิดใดบรรเลงนำ

การผสมวงปี่พาทย์

การผสมวงปี่พาทย์นั้นเครื่องดนตรีที่ใช้ในการประกอบเป็นวงจะ

ประกอบด้วย เครื่องดนตรีที่ใช้สำหรับเป่า และเครื่องดนตรีที่ใช้ตี

เป็นหลักส่วนใหญ่จะใช้ในงานการบรรเลงในงานต่าง ๆ ที่เป็นงาน

มงคลหรือใช้ในการประกอบกสารแสดง การผสมวงปี่พาทย?จะ

ประกอบด้วย วงปี่พาทยืไม้แข็ง จำแนกออกเป็นวงปี่พาทย์เครื่องห้า

วงปี่พาทยืเครื่องคู่ และวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ ปี่พาทย์ไม้นวม และวง

ปี่พาทย์มอญ จำแนกออกเป็นวงปี่พาทย์มอญเครื่องห้า วงปี่พาทย์

มอญเครื่องคู่ และวงปี่พาทยืมอญเครื่องใหญ่

วงปี่พาทย์เครื่องห้า

มีเครื่องดนตรีดังนี้

ระนาดเอก 1 ราง ฆ้องวงใหญ่ 1 วง

ปี่โน่ 1 เลา กลองทัด 2 ใบ

ตะโพน 1 ใบ ฉิ่ง 1 คู่

วงปี่พาทย์เครื่องคู่

มีเครื่องดนตรีดังนี้

ระนาดเอก 1 ราง คู่กับ ระนาดทุ้ม 1 ราง

ฆ้องวงใหญ่ 1 วง คู่กับ ฆ้องวงเล็ก 1 ราง

ปี่โน่ 1 เลา คู่กับ ปี่นอก 1 เลา

ฉิ่ง 1 คู่ ตะโพน 1 ใบ

กลองทัด 2 ใบ


วงพี่พาทย์เครื่องใหญ่

มีเครื่องดนตรีดังนี้

ระนาดเอก 1 ราง ระนาดทุ้ม 1 ราง ระนาดเหล็ก 1 ราง

ระนาดทุ้มเหล็ก 1 ราง ฆ้องวงใหญ่ 1 วง ฆ้องวงเล็ก 1 วง

ปี่โน่ 1 เลา ปี่นอก 1 เลา ตะโพน 1 ใบ

กลองทัด 2 ใบ ฉิ่ง 1 คู่ ฉาบ 1 คู่

วงปี่พาทย์ไม้นวม

มีเตรื่องดนตรีดังนี้

ระนาดเอก 1 ราง ระนาดทุ้ม 1 ราง

ฆ้องวงใหญ่ 1 ราง ฆ้องวงเล็ก 1 วง

ซออู้ 1 คัน ขลุ่ย 1 เลา

กลองแขก 1 คู่ ฉิ่ง 1 คู่

วงปี่พาทย์มอญเครื่องห้า

มีเครื่องดนตรีดังนี้

ฆ้องมอญวงใหญ่ 1 ร้าน ระนาดเอก 1 ราง

ตะโพนมอญ 1 ใบ ฉิ่ง 1 คู่

เปิงมางคอก 1 คอก กรับ 1 คู่

ปี่มอญ 1 เลา โหม่ง 3 ใบ 1 ชุด

วงปี่พาทย์มอญเครื่องคู่

มีเครื่องดนตรีดังนี้

ระนาดเอก 1 ราง ระนาดทุ้ม 1 ราง

ระนาดเอกเหล็ก 1 ราง ระนาดทุ้มเหล็ก 1 ราง

ฆ้องมอญวงใหญ่ 1 ร้าน ฆ้องมอญวงเล็ก 1 ร้าน

ตะโพนมอญ 1 ใบ ปี่มอญ 1 เลา

เปิงมางคอก 1 คอก ฉิ่ง 1 คู่

กรับ 1 คู่ โหม่ง 3 ใบ 1 ชุด

วงดนตรีในภาพประกอบด้วยเครื่องดนตรีจำนวนกี่ชิ้น ได้แก่อะไรบ้าง

วงดนตรีนี้ประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทใด

เครื่องดนตรี ที่ทำหน้าที่ทำจังหวะคือเครื่องดนตรีประเภทใด และหน้าที่ทำทำนองคือเตรื่องดนตรีใด

เครื่องดนตรีในภาพมีอะไรบ้างและมีลักษณะอย่างไร

นักเรียนคิดว่าหากใช้วงดนตรีบรรเลงในการแสดงละครที่เป็นฉากชื่นชมธรรมชาตินักเรียนคิดว้าควรใช้เครื่องดนตรีชนิดใดบรรเลงนำแหล่งอ้างอิง : หนังสือดนตรีไทย

โดย : เด็กหญิง ธนิตา สุขอร่าม, ท่ามะกาวิทยาคม, วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547