ปุ๋ยอนินทรีย์

ปุ๋ยอนินทรีย์ คือ ปุ๋ยที่ได้จากการผลิตหรือสังเคราะห์เคมี ที่มีธาตุอาหารหลักของพืช คือ ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ปุ๋ยชนิดนี้บางที่เรียกว่า ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ
1.ปุ๋ยเดี่ยว คือ ปุ๋ยที่มีธาตูอาหารหลักเพียงชนิดเดียวเป็นองค์ประกอบเพื่อเร่งความเจริญเติบโต ให้กับพืชเฉพาะอย่าง
2.ปุ๋ยผสม คือ ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารหลักตั้งแต่2อย่างขึ้นไปผสมกันและถ้าหากมีธาตุอาหารครบทั้ง2 ชนิดบางทีก็เรียกว่า ปุ๋ยสมบูรณ์
เอกสารอ้างอิง;สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์,ก.พ.อ.ป.6,สำนักพิมพ์พัฒนาพานิช 2533


โดย : เด็กหญิง ยลดา ศรีสุทธอ, กำลังเรียน, วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545