พลเมืองดี


คลิกสองครั้งเพื่อเพิ่มภาพตัดปะ

พลเมืองดี

1.ความสำคัญของการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี

การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมมีความสำคัญต่อประเทศ เช่น

1.      ทำให้สังคมและประเทศชาติมีการพัฒนาไปได้อย่างมั่นคง

2.      ทำให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

3.      ทำให้เกิดความรักแบะความสามัคคีในหมู่คณะ

4.      สมาชิกในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีนั้นเป็นหน้าที่ของสมาชิกทุกคนในสังคม ไม่ว่าจะอยู่ในสังคมขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่

2.แนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวโรงเรียน

และชุมชน

แนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นสมาขิกที่ดีมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1.      การเป็นสมาชิกที่ดีขอบครอบครัว

2.      การเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน

3.      การเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน

เมื่อทุกคนในสังคมไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กพัฒนาตนเองให้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ได้จะประสบความสำเร็จ

3.คุณธรรมของการเป็นพลเมืองดี

1.      การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

2.      การมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่

3.      รับฟังความคิดเป็นขอบกันและกันและเคารพในมติของเสียงส่วนมาก

4.      ความซื่อสัตย์สุจริต

5.      ความสามัคคี

6.      ความละอายและเกรงกลัวในการกระทำชั่ว

7.      ความกล้าหาญและเชื่อมั่นในตนเอง

              8.   การส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจแหล่งอ้างอิง : จากหนังสือสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1

 


โดย : เด็กหญิง อุษณี ไทยพินิจ, โรงเรียนพนัสพิทยาคาร, วันที่ 10 กันยายน 2546